Skip links

Forsikringer

En advokat skal tegne lovpligtig ansvars- og garantiforsikring for at blive udnævnt som godkendt advokat. Den gælder for hele advokatkontoret, og sikrer advokaterne, hvis der bliver rejst et erstatningskrav imod dem.

Det er lovpligtigt for en arbejdsgiver at tegne en arbejdsskadeforsikring for sine medarbejdere, så de er dækket, hvis de kommer til skade, mens de er på arbejde.

Ved en arbejdsudygtighedsforsikring ydes der en ugentlig erstatning i en nærmere aftalt periode (under to år), i tilfælde af fuldstændig arbejdsudygtighed som følge af et sygdoms- eller ulykkestilfælde, og der vil være en karensperiode på mindst to uger.

Forsikringen dækker krav rejst mod direktører og bestyrelsesmedlemmer, hvis disse bliver sagsøgt med påstand om personligt ledelsesansvar.

Cyberforsikringen dækker omkostningerne i forbindelse med cyber-, hacker- eller virusangreb. Vores cyberforsikring dækker jeres virksomhed, når et hackerangreb sætter jer under pres.

Vi sikrer boet mod ethvert krav, som midlertidig bestyrer/bobestyrer/kurator måtte påføre boet eller andre i forbindelse med bobehandlingen bortset fra tab, som dækkes af advokatansvarsforsikringen.

Løsøreforsikringen dækker virksomhedens eget driftsudstyr. Det vil sige, hvis der sker skade på inventar, maskiner, varer, edb-udstyr, værktøj samt meget mere.

Har du indbrud i din virksomheds netbank, dækker banken ikke. Som erhvervsdrivende bærer du selv tabet. Med en netbanksforsikring får du dækket dit tab.

En nøglepersonforsikring dækker en virksomheds tab ved en betydende medarbejders død eller faginvaliditet.

Produkt- og erhvervsansvarsforsikring

Din virksomhed kan blive mødt med erstatningskrav for en skade i forbindelse med den almindelige drift eller de ydelser eller produkter, som jeres virksomheden leverer. Med en erhvervs- og produktansvarsforsikring kan vi hjælpe med at beskytte jeres virksomhed mod denne type krav.

Professionel ansvarsforsikring er en rådgiveransvarsforsikring, der dækker det erstatningskrav, som du kan blive mødt med som følge af den rådgivning, du har ydet overfor dine kunder. Forsikringen er relevant for alle personer eller virksomheder, der arbejder med rådgivning.

Med en revisoransvarsforsikring er du dækket, hvis dine klienter bliver ramt af økonomisk tab på baggrund af din revision. Du skal have forsikringen for at blive beskikket som statsautoriseret og registreret revisor.

Sundhedsforsikringen kan tegnes af virksomheder til deres medarbejdere. Ordningen skal være obligatorisk for alle medarbejdere eller en efter objektive kriterier afgrænset del af medarbejderne.

Det er ikke sikkert, at virksomheder eller organisationer er det direkte mål for et angreb, men et angreb nær deres bygninger kan medføre skade på bygninger, hvilket kan medføre omkostninger i forbindelse med flytning og store driftstab.

Ulykkesforsikringen er en forsikring med fordele og dækninger, der hjælper virksomheder med at sikre deres medarbejdere bedst muligt.

 

Hvis formularen er længe om at indsende begæringen, prøv venligst igen via siden 'Kautionsforsikring'.

This will close in 0 seconds